Waive immunity for Saudi Diplomat, Delhi tells Riyadh – Abu Dhabi – Information Portal